JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Nyereményjátékban („Játék”) automatikusan részt vesz mindenki („Játékosok”), aki a promóciós időszakban (2023. 08. 09. – 2023. 08. 31.) a Játékhoz kapcsolódó Instagram vagy Facebook bejegyzés alatt kommentben megírja a játék feltételeihez mérten két ismerősének nevét, megosztja, like-olja a post-ot és beköveti az NGDANCE.HU Instagram és a New Generation tánccsoport Facebook oldalát.

A Játék során a 2. pontban részletezett időpontban lezajló sorsoláson minden, a promóciós időszakban a Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő érvényes kommentet megjelenítő Játékos vesz részt.

A sorsolás során az érvényes Nevezéseket kommentelő Játékosok közül véletlenszerű, gépi sorsolás útján kisorsolásra kerül 1 azaz egy Játékos (a továbbiakban „Nyertes”).

A Nyertesek nyereménye:

1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely felhasználható a www.ngdance.hu/ngshop oldalán.

A jelen Nyereményjátékban való részvétel a jelen Nyereményjáték játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Szervezésben részt vevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”; a Játékot szervező és lebonyolító New GenerationKulturálisEgyesület. (7300 Komló, Anikó utca 7.) a továbbiakban „Szervező”.

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. A Játék nem a Facebook vagy az Instagram szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook és az Instagram sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt.

1 A részvételre való alkalmasság menete

a) A Játékban csak a 18. életévüket betöltött és cselekvőképes devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező személyek vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítson bármilyen nevezést.

b) A Játékosok a promóciós időszakban (2023. 08. 09. – 2023. 08. 31.) a Játékhoz kapcsolódó Instagram vagy Facebook bejegyzés alatt kommentet hagyva vehetnek részt a játékban.

c) A Játékos által a képen esetlegesen megjelölt bármely ismerős személy csak 18. életévét betöltött és cselekvőképes személy lehet.

d) Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes nevezést adnak le, részt vesznek a Játékban.

e) A Játékosok a Játék kezdetétől a Játék végének időpontjáig többször is hozzászólhatnak a poszthoz.

f) A Játékból ki van zárva a Szervező, a Megbízott, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

a) A játék időtartama: 2023. 08. 09. a posztolástól – 2023. 08. 31. 18:00-ig.

b) Csak azok a nevezések vesznek részt a játékban, melyek ezen időintervallumon belül érkeznek a Szervezőhöz.

c) Sorsolás időpontja:

2023. 08. 31. 20:00

d) A sorsolás nem nyilvános.

e) A sorsoláson 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

3. Nyeremény:

1 db 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány a www.ngdance.hu/ngshop oldalán.

A Játékban e Nyereményen kívül más nyeremény nincs. A Nyertes nevét a Szervező a New Generation tánccsoport hivatalos magyarországi Facebook vagy Instagram oldalán a poszt alatt, kommentben teszi közzé.

4. A Nyertes értesítése

a) A Megbízott ellenőrzi a Nyertes jogosultságát és ezt követően a Nyertessel a kapcsolatot a Facebookon keresztül, személyes üzenetben veszi fel. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.

Ez esetben kerül sor a soron következő pótnyertessel való kapcsolatfelvételre, amelyre az alapeljárás szabályai tekintendők irányadónak.

5. A Nyeremény átvételével kapcsolatos információk

a) A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.

b) A Nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

c) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és jogi következményt kizár.

d) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

e) Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 48 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet, helyette Szervező Pótnyertest hirdet ki.

6. Egyéb tudnivalók

a) A Szervező és a Megbízott nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. A Játékszabályzat változása a jelen Játékszabályban való közzététellel hatályosul.

c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@ngdance.hu email címen kérhető tájékoztatás. 7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos nyereményhez jutása esetén egyben kifejezetten hozzájárul személyes adatai közül a nevezéskor megadott nevének, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Megbízott nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli. 8. A Játékból való kizárás A Szervezőnek jogában áll kizárni azt a Játékost, aki: • álnéven működtetett Facebook-profillal vesz részt a Játékban • a Játék során több profilt és/vagy e-mail címet használ • kísérletet tesz a Játék tisztességtelen befolyásolására • a Játék során bárminemű etikátlan magatartást tanúsít A Játék tisztaságának megóvásáért a Szervező technikai eszközöket és korlátozásokat vezethet be, amiket – azok hatékonyságának biztosítása érdekében – előzetesen nem tesz nyilvánossá.